HCCH Studio
Suzhou Garden Renovation
Suzhou, 2018-

Status: Design on going
Design team: Hao Chen, Chenchen Hu, Ziyan Ge, Xiufeng Li, Binjie Sheng


© 2019 — by HCCH Studio